ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

279691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
112
411
1224
276377
5364
18518
279691

ไอพีของคุณ : 44.192.48.196
ปี-ด-ว ชม:55

เป้าหมาย

บทบาทและหน้าที่

๕.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

 ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นชุมชน การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

 

     ๕.๒ ศึกษารวบรวมติดตามบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม

และพิจารณาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

     ๕.๓ สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธีโดยท้องถิ่น

           และประชาชนมีบทบาทสำคัญด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

     ๕.๔ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่าง ๆ

ที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง

     ๕.๕ ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและรายงาน

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมต่อสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๕.๖ ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมประจำจังหวัด

 

๖.      การดำเนินงาน

๖.๑ สำรวจและติดตามสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น

๖.๒ ตรวจสอบดูแล จัดเก็บข้อมูล และประสานการดำเนินงานควบคุมมาตรการใช้พื้นที่ โดยประกาศ

      เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่นชุมชนและจังหวัด

     ๖.๓ จัดการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกัน

            ที่ต้นเหตุมีการจดบันทึกลงทะเบียนจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นประชาชน

            เกิดความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรม

            ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

      ๖.๔ จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแหล่งชุมชนโบราณ

      ๖.๕ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด

            คณะกลุ่มเลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อีกทั้งเข้าประชุม

            ร่วมกับหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องและส่งรายงาน

            ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังเสร็จสิ้นโครงการ

      ๖.๖ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณของทุกปี

 

การดำเนินงานในขอบเขตที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศ ที่เอื้อต่อหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนโยบายรัฐบาล ตามแผนงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนประจำปี อย่างต่อเนื่อง

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.