ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

291470
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
198
326
1848
287401
6958
10185
291470

ไอพีของคุณ : 3.238.116.201
ปี-ด-ว ชม:16

 

ความเป็นมา

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

            เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม และ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗  เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเจตนารมณ์ของแผน คือ การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบโดย ๑) ให้มีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ๒) ให้มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้๓) ให้มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม  และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  โดยมีการดำเนินงานเร่งด่วนคือ การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๕ จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)  โดยตั้งอยู่ในโรงเรียน ๔๒ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๐ แห่ง และสถาบันการพลศึกษา ๓ แห่ง  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในท้องถิ่น นอกจากจะมีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วยังมีแหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางในการอนุรักษ์และดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ การคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ประกอบกับในการปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้มีการปรับปรุงองค์กรระดับ จังหวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัดให้ครอบคลุม เรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รวมทั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐบาลได้มีการพัฒนาระบบราชการ ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการอย่าง บูรณาการ ซึ่งการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็น เรื่องที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกันสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มบทบาทของหน่วยอนุรักษ์ ฯ  เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  ( Local Units for Conservation of Natural and  Cultural  Environment  :  LUCNCE )  โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน 

 

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.